NoksanarM

ราชภัฏ ร่วม ศิษย์เก่าฯ ภูเก็ต จัดแถลงข่าว “ศิษย์เก่ารวมพลัง เดิน-วิ่ง เพื่อสุขภาพ

ราชภัฏ ร่วม ศิษย์เก่าฯ ภูเก็ต จัดแถลงข่าว “ศิษย์เก่ารวมพลัง เดิน-วิ่ง เพื่อการกุศล” ราชภัฏภูเก็ต ร่วมกับ สมาคมศิษย์เก่าฯ จัดแถลงข่าว “ศิษย์เก่ารวมพลัง เดิน-วิ่ง เพื่อการกุศล” เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2560 ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ตกองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ร่วมกับสมาคมศิษย์เก่า มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ตร่วมแถลงข่าว

“ศิษย์เก่ารวมพลัง เดิน-วิ่ง เพื่อการกุศล”ในการนี้มี ผศ.ดร.อรไท ครุธเวโช รักษาราชการแทนอธิการบดี นายเรวัติ อารีรอบ นายกสมาคมศิษย์เก่า มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต นายอรุณ แป้นคง ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา และนายธรรมนูญ วรรณวิชัยกุล คณะกรรมการสมาคมศิษย์เก่าฯ ร่วมแถลงข่าว โดยมี คณะผู้บริหาร บุคลากร ตลอดจน แขกผู้มีเกียรติเข้าร่วม ผศ.ดร.อรไท ครุธเวโช รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต กล่าวว่า “มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ตเป็นสถาบันอุดมศึกษาที่มุ่งเน้นการจัดการเรียนการสอนและการดำเนินงานต่างๆ เพื่อสนองความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น โดยเฉพาะฝั่งอันดามัน และพันธกิจหนึ่งคือการเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนต่อการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย

ผ่านการสื่อสารให้ประชาชนรับทราบข้อมูลข่าวสาร ผ่านการจัดงาน/โครงการ/กิจกรรม ที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมท้องถิ่น หรือผ่านการจัดกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างให้ประชาชนทุกภาคส่วนได้เข้ามามีส่วนร่วมกับมหาวิทยาลัย เช่น เมื่อปี 2559 มีการจัดกิจกรรม “ปั่นด้วยรัก ราชภัฏภูเก็ต Cycling with Love PKRU” ทั้งนี้ได้รับความร่วมมืออย่างดียิ่ง จากศิษย์เก่าของมหาวิทยาลัยในการรวมพลังกันสร้างสรรค์กิจกรรมที่ดีมีประโยชน์ ซึ่งผลที่ได้รับคือการที่ประชาชนจำนวนมากเข้าร่วมกิจกรรม และมีความต้องการให้มหาวิทยาลัยมีการจัดงานลักษณะดังกล่าว สำหรับในปีนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ร่วมกับศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต จัดกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างศิษย์เก่าทุกรุ่นของมหาวิทยาลัย ประชาชนทั้งในจังหวัดภูเก็ตและใกล้เคียง ได้ทำกิจกรรมร่วมกันอีกครั้ง คือ กิจกรรม “ศิษย์เก่ารวมพลัง เดิน-วิ่ง เพื่อการกุศล” ซึ่งในการจัดกิจกรรมในครั้งนี้จะเป็นการสร้างเครือข่ายที่เข้มแข็งมากยิ่งขึ้นของทุกภาคส่วน ทั้งศิษย์เก่าของมหาวิทยาลัย ประชาชน รวมถึงหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ที่ให้การสนับสนุนและร่วมมือกับมหาวิทยาลัยด้วยดีมาโดยตลอด ดังที่กล่าวมา จะเห็นว่า ศิษย์เก่าของมหาวิทยาลัย มีความสัมพันธ์ที่ดีกับมหาวิทยาลัยเสมอมา ความผูกพันดังกล่าว ส่งให้เกิดการสร้างสรรค์ผ่านการจัดงาน/โครงการ/กิจกรรม ที่เป็นประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัยและต่อสาธารณชนอย่างต่อเนื่อง ในโอกาสนี้ในนามตัวแทนผู้บริหารมหาวิทยาลัย ขอขอบคุณนายกสมาคมศิษย์เก่าและคณะกรรมการศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ตทุกท่าน ที่ได้มีการขับเคลื่อนการจัดงาน/โครงการ/กิจกรรม อันเป็นประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัยและสังคมท้องถิ่นมาอย่างต่อเนื่อง และขอบคุณที่ให้ความรักและผูกพัน ช่วยกันขับเคลื่อนและพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ให้เป็นที่พึ่งของท้องถิ่นเสมอมา

ซึ่งในโลกของความเป็นจริงแล้วนั้น การทำงานต่างๆ จำเป็นต้องอาศัยความร่วมมือจากองคาพยพจากหลายฝ่าย แล้วองค์กรจะเข้มแข็งและมีศักยภาพ พร้อมที่จะเป็นที่พึ่งให้กับสาธารชนได้อย่างภาคภูมิ ด้านนายเรวัติ อารีรอบ นายกสมาคมศิษย์เก่า มหาวิทยาลัย กล่าวว่า “โครงการศิษย์เก่ารวมพลัง เดิน – วิ่ง เพื่อการกุศล” โดยสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยร่วมกับ กองพัฒนานักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ตได้ดำเนินจัดกิจกรรมนี้ เนื่องจากมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต เป็นสถาบันที่ได้ผลิตบัณฑิตเป็นจำนวนมาก ซึ่งบัณฑิตแต่ละท่านมีบทบาทและหน้าที่การงานในสังคมที่หลากหลาย ทำให้มหาวิทยาลัยมีศิษย์เก่าอยู่ทั่วไป และเพื่อรวมพลังศิษย์เก่าได้คืนถิ่น ร่วมกันพัฒนามหาวิทยาลัยให้เจริญก้าวหน้าต่อไป จึงได้จัดกิจกรรม ศิษย์เก่ารวมพลัง เดิน – วิ่ง เพื่อการกุศล นี้ขึ้น ในวันอาทิตย์ที่ 18 กุมภาพันธ์ 2561 ณมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

ดังนั้นวัตถุประสงค์ในการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ จึงเป็นไปเพื่อสร้างเครือข่ายการมีส่วนร่วมของศิษย์เก่าในการพัฒนามหาวิทยาลัย ทั้งในด้านการแสดงความคิดเห็น การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และเพื่อเชื่อมความสัมพันธ์อันดีระหว่างนักศึกษาปัจจุบันและศิษย์เก่า ตลอดจนเพื่อส่งเสริมให้นักศึกษา ศิษย์เก่า บุคลากรมหาวิทยาลัยและประชาชนทั่วไปพร้อมใจกันออกกำลังกาย สร้างภูมิคุ้มกันให้กับสุขภาพ การสร้างความสัมพันธ์ระหว่างศิษย์เก่าและมหาวิทยาลัยให้เกิดความสัมพันธ์อย่างเข้มแข็งและยั่งยืนต่อไป” ด้านนายอรุณ แป้นคง ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา กล่าวว่า “ที่มาของการจัดกิจกรรม รวมพลังศิษย์เก่า เดิน – วิ่งเพื่อการกุศลในครั้งนี้ เพื่อดำเนินงานตามภารกิจที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย เป็นการยกระดับคุณภาพการผลิตบัณฑิต ที่มีคุณภาพ เป็นที่ยอมรับและมีศักยภาพในการพัฒนาองค์ ความรู้ที่จะนำไปสู่การพัฒนาประเทศตามระดับมาตรฐานสากล และเพื่อให้สอดคล้องกับการพัฒนานักศึกษา ให้เป็นไปตามคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ การรักและศรัทธาต่อสถาบันของศิษย์เก่า และการสร้างความเข้มแข็งของเครือข่ายศิษย์เก่า กับมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ตตลอดไป” ด้านคุณธรรมนูญ วรรณวิชัยกุล คณะกรรมการสมาคมศิษย์เก่า มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ตกล่าวว่า “การจัดกิจกรรมรวมพลังศิษย์เก่า เดิน – วิ่ง เพื่อการกุศลกำหนดรับสมัครในช่วงที่ 1 ระหว่างวันที่ 26 – 27 มกราคม 2560 เวลา 11.00 น. – 20.00 น. ณ ศูนย์การค้าไลม์ไลท์อเวนิว (ชั้นล่างฝั่งทางเข้าร้านคาซะ) รับสมัครในช่วงที่ 2 ระหว่างวันที่ 28 – 30 มกราคม 2560 เวลา 10.00 น. – 18.00 น. ณ กองพัฒนานักศึกษา ชั้น 3 อาคาร 9 มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต สมัครด้วยตนเอง ค่าสมัครคนละ 200 บาท ทั้งนี้สามารถรับเสื้อในวันที่มาสมัคร สำหรับเส้นทางการ เดิน–วิ่ง เพื่อการกุศล จุด Start/Finish (กองอำนวยการ) เริ่มเวลา06.00 น. ณ ขุมน้ำหน้าศูนย์ประชุม มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต และสิ้นสุดเวลา 08.00 น.โดยมีระยะทางทั้งสิ้น 6 กิโลเมตร ผู้สนใจสมัคร สามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ 0 7621 1959 ต่อ 1300”

ขอขอบคุณ: สำนักข่าวอาเซี่ยนนิวส์

Comment about the matter : ราชภัฏ ร่วม ศิษย์เก่าฯ ภูเก็ต จัดแถลงข่าว “ศิษย์เก่ารวมพลัง เดิน-วิ่ง เพื่อสุขภาพ