NoksanarM

T3-T4เฮ ส.บอลเตรียมจ่ายค่าเดินทาง 28เม.ย.นี้


สมาคมกีฬาฟุตบอลฯ แจ้งการมอบเงินสนับสนุนค่าเดินทางและค่ายานพาหนะ ไทยลีก 3 และ ไทยลีก 4 ประจำงวดที่ 1/2560

ด้วย สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ มีนโยบายจ่ายเงินสนับสนุนค่าเดินทางและค่ายานพาหนะ
การแข่งขันกีฬาฟุตบอลรายการ ไทยลีก 3 และ ไทยลีก 4 ประจำงวดที่ 1/2560 ในวันศุกร์ที่ 28 เมษายน 2560 เวลา 09.00 นาฬิกา
ณ ห้องบุณยะจินดา สโมสรตำรวจ ถนนวิภาวดีรังสิต กรุงเทพมหานคร

ดังนั้น เพื่อให้การรับ-จ่ายเงินสนับสนุนฯ ดังกล่าว เป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงขอให้จัดเตรียมเอกสารให้ครบถ้วนสำหรับการรับเงิน ดังนี้

1. หนังสือจดทะเบียนรับรองบริษัท อายุไม่เกิน 6 เดือน (รับรองสำเนาโดยผู้มีอำนาจ พร้อมประทับตราบริษัทฯ)
2. หนังสือมอบอำนาจ (กรณีที่ผู้มีอำนาจไม่ได้มารับด้วยตนเอง) พร้อมติดอากรแสตมป์ 10 บาท และประทับตราบริษัท
3. หนังสือจดแจ้งสโมสรกีฬาอาชีพที่ออกโดย การกีฬาแห่งประเทศไทย
4. ใบเสร็จการชำระค่าปรับที่ค้างชำระ
5. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนผู้มีอำนาจ กรณีมอบอำนาจใช้สำเนาบัตรประชาชนของผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจ รับรองสำเนาถูกต้องและประทับตราบริษัท
6. จัดเตรียมใบเสร็จรับเงินเพื่อออกให้กับ สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยฯ โดยในใบเสร็จรับเงินให้ระบุเป็น “ค่าเดินทางและค่ายานพาหนะ แบบให้เปล่า” เมื่อได้รับเงินเรียบร้อยแล้วในวันที่ 28 เมษายน 2560

จึงแจ้งมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ขอแสดงความนับถือ

พลตำรวจเอก สมยศ พุ่มพันธุ์ม่วง
นายกสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทย
ในพระบรมราชูปถัมภ์

ขอขอบคุณ: Supersubthailand

Comment about the matter : T3-T4เฮ ส.บอลเตรียมจ่ายค่าเดินทาง 28เม.ย.นี้