NoksanarM

สมาคมฯ ยกร่างแก้ไขระเบียบ, ลงโทษฉบับใหม่


สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทย ดำเนินการแก้ไข ระเบียบ ว่าด้วยการลงโทษ วินัย มารยาท สำหรับการแข่งขัน ฤดูกาล 2018

สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้ดำเนินการแก้ไข ระเบียบ ว่าด้วยการลงโทษ วินัย มารยาท สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทย พุทธศักราช 2559 แก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ 2 พุทธศักราช 2560 เพื่อบังคับใช้สำหรับการแข่งขันกีฬาฟุตบอลที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของ สมาคมฯ เสร็จสิ้น ซึ่งสภากรรมการได้มีมติพิจารณาอนุมัติแล้ว

สมาคมฯ จึงขอประกาศใช้ ระเบียบว่าด้วยการลงโทษ วินัย มารยาท สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ พุทธศักราช 2559 แก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ 2 พุทธศักราช 2560 ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สามารถดาวน์โหลด ระเบียบ ว่าด้วยการลงโทษ วินัย มารยาท สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทย พุทธศักราช 2559 แก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ 2 พุทธศักราช 2560 ได้ที่นี่

ขอขอบคุณ: Supersubthailand

Comment about the matter : สมาคมฯ ยกร่างแก้ไขระเบียบ, ลงโทษฉบับใหม่