NoksanarM

ภูเก็ต ร่วมโชว์วิสัยทัศน์ ชิงสปอร์ตซิตี้ รุ่น2 ปี63

  

นาย ประชุม บุญเทียม ผู้อำนวยการฝ่ายกีฬาภูมิภาค เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกเมืองกีฬา (สปอร์ตซิตี้) ครั้งที่ 3/2562 ที่ห้องประชุม 1 ชั้น 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา กกท. เมื่อ 12 ก.ย. 62 สรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

 

ที่ประชุมเห็นชอบเรื่องกำหนดการนำเสนอความพร้อมของแต่ละจังหวัดที่เสนอตัวเป็นเมืองกีฬา ในวันที่ 19 ก.ย. 62 ที่ห้องประชุม 1 ชั้น 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา กกท. โดยในช่วงเช้าตั้งแต่ เวลา 08.00 – 12.10 น. ตามลำดับ โดยจังหวัดที่ร่วมนำเสนอ ประกอบด้วย จ.อุบลราชธานี, จ.เชียงราย, จ.นครราชสีมา, จ.จันทบุรี, จ.ยะลา

และช่วงบ่ายตั้งแต่ เวลา 13.10-17.30 น.ประกอบด้วย จ.พัทลุง, จ.สงขลา, จ.ตรัง, จ.ภูเก็ต และกรุงเทพมหานคร โดยแต่ละจังหวัดมีเวลาการนำเสนอจังหวัดละไม่เกิน 30 นาที แบ่งเป็น การนำเสนอ 20 นาที และการตอบข้อซักถาม 10 นาที

นอกจากนี้ ที่ประชุมยังเห็นชอบร่างกำหนดการแสดงนิทรรศการประชาสัมพันธ์จังหวัดที่จัดตั้งเป็นเมืองกีฬา และพิธีมอบป้ายเกียรติยศ และเกียรติบัตรเมืองกีฬา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ในวันพฤหัสบดี 26 ก.ย. 62 ที่ห้องประชุม ชั้น 25 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา กกท. โดยเรียนเชิญ พิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา มาเป็นประธานในพิธี โดยมีการถ่ายทอดสดทางสถานีทีวีกีฬา (ที-สปอร์ต เเชลเเนล) และทางออนไลน์ ผ่านยูทูบ และเฟซบุ๊ก ของที-สปอร์ต เเชลเเนล

ทั้งนี้ การกีฬาแห่งประเทศไทย (กกท.) ได้ดำเนินการคัดเลือกจังหวัดต้นแบบในการจัดตั้งเมืองกีฬา (Sports City) ตามแผนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ ฉบับที่ 6 (พ.ศ.2560 – 2564) ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาอุตสาหกรรมกีฬา เพื่อเป็นส่วนสำคัญในการสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อมุ่งพัฒนาอุตสาหกรรมกีฬา แบบครบวงจร สามารถสร้างมูลค่าเพิ่ม และส่งเสริมเศรษฐกิจของประเทศ ในด้านการส่งเสริมอุตสาหกรรมการกีฬา (Sports Industry Promotion) การกีฬาเพื่อการท่องเที่ยว (Sports Tourism) และการจัดตั้งเมืองกีฬา (Sports City)

คุณสมบัติทั้ง 4 ด้านที่กำหนด ประกอบด้วย 1. การส่งเสริมการเล่นกีฬาและการออกกำลังกาย, 2. การพัฒนากีฬาเพื่อความเป็นเลิศ, 3.การจัดการแข่งขันกีฬาระดับนานาชาติ และ 4.การส่งเสริมอุตสาหกรรมกีฬาและการท่องเที่ยว โดยในรุ่นแรกมีคัดเลือกเมืองกีฬา (Sports City) จำนวน 6 จังหวัด ได้แก่ ชลบุรี, สุพรรณบุรี, บุรีรัมย์, อุดรธานี, ศรีสะเกษ และกระบี่

Comment about the matter : ภูเก็ต ร่วมโชว์วิสัยทัศน์ ชิงสปอร์ตซิตี้ รุ่น2 ปี63